WARUNKI SPRZEDAŻY

I ZAKUPU


WARUNKI SPRZEDAŻY I ZAKUPU

WARUNKI SPRZEDAŻY
1. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach Sprzedaży
a. „Spółka” oznacza Spółkę, której nazwa jest podana na odwrocie.
b. „Nabywca” oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne, zarejestrowane lub nieposiadające osobowości prawnej, z którą lub z którymi Spółka zawarła umowę na podstawie niniejszych Warunków.
c. „Towary” oznaczają towary, których dostawę uzgodniono zgodnie z niniejszymi Warunkami.
d. „Usługi” oznaczają usługę uzgodnioną do świadczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami.
e. „Umowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy Spółką a Nabywcą z zastrzeżeniem niniejszych Warunków.
f. Gdzie wynika to z kontekstu, liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą, a płeć męska obejmuje płeć żeńską i płeć nijaką.2. Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi niespójnymi warunkami określonymi w Zamówieniu Nabywcy lub w innej korespondencji lub w innym miejscu i zastępują je. Nabywca niniejszym wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami i żadna zmiana lub wyłączenie któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będą skuteczne, o ile nie zostaną uzgodnione na piśmie i podpisane przez Dyrektora Spółki.

PŁATNOŚĆ
3. Wierzytelności stają się wymagalne i płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że określono inaczej.
4. Odsetki będą płatne od wymagalnego terminu płatności do rzeczywistego terminu płatności w wysokości 2% w skali miesiąca lub części miesiąca od dowolnej części ceny pozostałej do zapłaty po terminie płatności.
5. Tytuł do towarów jest przenoszony na Nabywcę w momencie wyjazdu towaru z magazynu Spółki (ex warehouse). O ile nie określono inaczej, cena nie obejmuje podatku od towarów i usług oraz wszelkich innych podatków od sprzedaży (lub usług) i w zakresie, w jakim podatek ten jest właściwie naliczany od dostawy towarów lub usług na rzecz Nabywcy, Nabywca zapłaci taki podatek jako dodatek do płatności należnych Spółce z innego tytułu na mocy niniejszej Umowy. Zamówienia przyjmowane są po cenach obowiązujących w dniu dostawy.
6. Nabywca nie będzie uprawniony do wstrzymania płatności kwoty należnej Spółce na mocy niniejszej Umowy z powodu jakichkolwiek roszczeń Nabywcy w związku z domniemanym naruszeniem Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy.

PRAWO WŁASNOŚCI
7.1 Tytuł prawny do wszystkich Towarów pozostaje własnością Spółki do czasu otrzymania przez Spółkę pełnej zapłaty za dane Towary i wszelkich pozostałych zaległości płatniczych od Nabywcy w odniesieniu do innych towarów dostarczonych przez Spółkę.
7.2 Nabywca nie jest uprawniony do dysponowania Towarami w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie do czasu dokonania pełnej płatności na rzecz Spółki, chyba że Spółka zezwoli na takie transakcje.
7.3 Towary muszą być przechowywane oddzielnie i zostać odseparowane od wszelkich towarów należących do Nabywcy lub jakiejkolwiek innej osoby, a Nabywca zgadza się, że zachowa należytą staranność w odniesieniu do Towarów i ochroni je przed utratą lub uszkodzeniem.
7.4 W przypadku, gdy zgodnie z warunkami ustępu 7.2 Spółka zezwala Nabywcy na sprzedaż Towarów, zgoda taka jest uzależniona od wyraźnego warunku, że całość wpływów ze sprzedaży jest utrzymywana w zarządzie powierniczym na rzecz Spółki i nie jest mieszana z innymi środkami pieniężnymi lub wpłacana na konto bankowe z debetem i zawsze będzie identyfikowalna jako środki pieniężne Spółki.
7.5 W przypadku płatności dokonywanych za pomocą czeku, płatność nie będzie uważana za dokonaną w całości do czasu uznania czeku. W przypadku gdy płatność jest dokonywana przy pomocy weksla, nie będzie ona uważana za dokonaną w całości do czasu akceptacji i zapłacenia takiego weksla przez Trasata.

BANKRUCTWO LUB LIKWIDACJA
8. W przypadku zawarcia przez Nabywcę układu lub ugody z wierzycielami lub w przypadku wydania przeciwko niemu lub spółce orzeczenia o upadłości, gdy wydane zostaje postanowienie lub podjęta zostaje uchwała o likwidacji Nabywcy (z wyjątkiem likwidacji dobrowolnej wyłącznie w celu dokonania fuzji lub rekonstrukcji) lub wyznaczony zostaje syndyk masy upadłościowej w stosunku do całości lub jakiejkolwiek część majątku przedsiębiorstwa lub wynikną okoliczności uprawniające sąd lub wierzyciela do wyznaczenia syndyka lub zarządcy, lub uprawniające sąd do wydania nakazu likwidacji, lub jeśli Nabywca podejmie lub poniesie jakiekolwiek podobne lub analogiczne działania w wyniku zadłużenia, Spółka będzie uprawniona do niezwłocznego odzyskania Towarów.

TERMIN DOSTAWY
9.1 Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru Warunku 17, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub brak świadczenia Usług w określonym terminie lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Nabywcę w wyniku takiego niedopełnienia obowiązków.
9.2 Podane terminy dostaw rozpoczynają się zawsze od ostatecznego uzgodnienia ostatniego szczegółu dostawy, który zostanie potwierdzony na piśmie przez Spółkę.
9.3 Ryzyko związane z Towarami przechodzi na Nabywcę w momencie realizacji dostawy.

DOSTAWA
10. Dostawa Towarów jest uznawana za zrealizowaną:
a. W przypadku, gdy Towary przewożone są w pojeździe wysłanym, dostarczonym lub zaangażowanym przez Spółkę lub w jej imieniu, gdy pojazd znajduje się w punkcie dostawy tak blisko, jak to tylko możliwe, a dowód dostawy jest przekazywany odbiorcy.
b. W przypadku, gdy Towary przewożone są w pojeździe wysłanym, dostarczonym lub zaangażowanym przez Nabywcę lub w jego imieniu, gdy dowód dostawy jest przekazywany kierowcy pojazdu.
c. W przypadku, gdy towary przewożone są koleją, zgodnie ze Standardowymi warunkami umowy British Rail.
d. W przypadku, gdy Towary są sprzedawane na zasadzie FOB w momencie umieszczenia ich na pokładzie statku, samolotu lub poduszkowca, w którym to momencie odpowiedzialność Spółki ustaje, a Spółka nie jest zobowiązana do przekazania Nabywcy zawiadomienia określonego w Sekcji 32(3) Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku.
e. W przypadku, gdy towary przewożone są w jakikolwiek inny sposób, gdy dowód dostawy jest przekazywany kierowcy pojazdu, w którym towary są odbierane z siedziby Spółki.
11. W celu wykonania Umowy Spółka może zlecać podwykonawstwo innym osobom, firmom lub spółkom. Spółka nie musi uzyskiwać zgody Nabywcy na takie podwykonawstwo (jednak Spółka poinformuje Nabywcę o jego istnieniu, jeśli uzna, że jest to uzasadnione).

POWIADOMIENIE O USZKODZENIU LUB UTRACIE TOWARU PODCZAS TRANZYTU
12. Spółka nie będzie rozpatrywać roszczeń ze strony Nabywcy w związku z jakimkolwiek niedostarczeniem, dostarczeniem mniejszej ilości towarów niż zamówiona, zniszczeniem lub uszkodzeniem lub utratą Towarów lub części Towarów podczas tranzytu, chyba że:
1. W przypadku towarów przewożonych transportem drogowym dostępne są dobrej klasy utwardzone drogi aż do miejsca dostawy oraz
2. Nabywca powiadomi Spółkę na piśmie o braku realizacji dostawy, dostarczeniu mniejszej ilości Towarów niż zamówiono, uszkodzeniu lub utracie Towarów w terminie umożliwiającym Spółce spełnienie warunków przewozu mających wpływ na utratę lub uszkodzenie Towarów podczas tranzytu lub, w przypadku dostawy dokonywanej własnym transportem Spółki, w czasie umożliwiającym Spółce spełnienie dowolnego wymogu lub warunku polisy ubezpieczeniowej Spółki pokrywającej taką szkodę lub stratę POD WARUNKIEM, ŻE Nabywca prześle takie dokładne pisemne powiadomienie:
(a) w przypadku dostarczenia mniejszej ilości Towarów niż zamówiono lub zniszczenia i/lub uszkodzenia i/lub utraty jakiejkolwiek części przesyłanych Towarów w ciągu sześćdziesięciu godzin od dostawy oraz
(b) w przypadku niedostarczenia lub utraty całej dostawy Towarów, w ciągu czternastu dni od daty wysyłki.
WSZELKIE odszkodowania za uszkodzenie i/lub zniszczenie Towaru zostaną wypłacone przez Spółkę wyłącznie w odniesieniu do uszkodzenia i/lub zniszczenia przekraczającego 5% wartości Towaru.

DOSTAWY CZĘŚCIOWE
13. Każda dostawa częściowa lub partia Towarów będzie uważana za sprzedaną na podstawie odrębnej umowy i żadne niewywiązanie się z Umowy ze strony Spółki w odniesieniu do jakiejkolwiek dostawy częściowej lub partii nie uprawnia Nabywcy do kwestionowania ważności Umowy w odniesieniu do jakiegokolwiek salda lub części towarów pozostałej do dostarczenia.

GWARANCJA
14. (a) Wyklucza się wszelkie wyraźne lub dorozumiane warunki, oświadczenia lub gwarancje ustawowe lub inne dotyczące jakości lub zgodności z opisem lub przydatności do jakiegokolwiek celu.
(b) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody, bezpośrednie lub wynikowe lub szczególne, bez względu na sposób, w jaki zostały spowodowane, czy to na skutek przypadku czy też wynikające lub powstałe na skutek:
– wykonania lub niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy, zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany, lub
– jakiejkolwiek wady Towarów, lub
-wszelkich informacji udzielonych przez Spółkę lub w jej imieniu w związku z montażem, budową lub instalacją Towarów.
(c) w miejsce zobowiązań wyłączonych przez lit. (a) i (b) niniejszego Artykułu, Spółka zobowiązuje się, w stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie (d) niniejszej Umowy, do wykonania nieodpłatnie:
-badań wszelkich części Towarów, co do których istnieje podejrzenie, że są wadliwe; oraz
-naprawy lub wymiany jakiejkolwiek części uznanej podczas takiego badania za wadliwą z powodu wadliwego projektu, wadliwego materiału lub wadliwego wykonania.
d) Warunki, o których mowa w lit. c) niniejszego Artykułu, są następujące:
– domniemana wada pojawiła się w ciągu siedmiu dni po dostawie Towarów:
– przed pojawieniem się domniemanej wady Towary, których to dotyczyło, były używane wyłącznie do celów ujawnionych przez Nabywcę w momencie zakupu,
-wszelkie części, co do których istnieje podejrzenie, że są wadliwe, zostały dostarczone bezpłatnie na adres Spółki niezwłocznie po pojawieniu się domniemanej wady.
(e) Zobowiązanie określone w lit. (c) niniejszego Artykułu nie obejmuje żadnych artykułów lub towarów niewyprodukowanych przez Spółkę, ale Spółka dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że producenci takich artykułów lub towarów będą przestrzegać postanowień wszelkich gwarancji udzielonych przez producentów w odniesieniu do takich artykułów lub towarów.
(f) Spółka nie wyklucza odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń, żądań lub postępowań dotyczących śmierci lub obrażeń ciała w zakresie, w jakim zostały one spowodowane zaniedbaniem Spółki.

WYKLUCZENIE SPRZEDAŻY NA PODSTAWIE PRÓBKI
15. Niezależnie od tego, że w związku z jakimkolwiek zamówieniem Spółka może przekazać Nabywcy próbkę Towarów jako wskazówkę co do jakości, koloru lub rodzaju Towarów, które mogą być dostarczone, żadne zamówienie na Towary lub jego przyjęcie nie będzie uważane za sprzedaż na podstawie próbki.
16. Wszystkie opisy i ilustracje zawarte w katalogach, cennikach, reklamach i podobnych publikacjach Spółki mają na celu jedynie przedstawienie ogólnej idei opisanych w nich Towarów, a żadne z tych opisów i ilustracji nie stanowią części umowy. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wykonania podanego przez Spółkę opierają się na jej doświadczeniu i są to dane, jakie Spółka spodziewa się uzyskać w trakcie badania, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli takie wykonanie nie zostanie uzyskane, chyba że zostało to zagwarantowane specjalnymi warunkami Umowy.

SIŁA WYŻSZA
17. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub jakiejkolwiek ich części, ani za niedostarczenie usług lub jakiejkolwiek ich części z powodu jakichkolwiek okoliczności pozostających poza jej kontrolą, w tym (ale bez ograniczeń) pożaru, działania sił natury, niepokojów społecznych, strajków lub innych akcji protestacyjnych, zarówno pracowników Spółki, jak i pracowników jakiejkolwiek osoby, firmy lub spółki, z którą Spółka zawarła umowę o podwykonawstwo, (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), w które zaangażowane jest Zjednoczone Królestwo, a Spółka będzie uprawniona w dowolnym czasie, po powiadomieniu Nabywcy, do dokonywania tylko częściowych dostaw Towarów lub częściowego świadczenia Usług lub do rozwiązania niniejszej Umowy w każdym przypadku bez uszczerbku dla praw nabytych w odniesieniu do dostaw Towarów już zrealizowanych lub świadczenia już wykonanych Usług.
ODSTĄPIENIE OD WYKONANIA PRAWA PRZYSŁUGUJĄCEGO STRONIE UMOWY
18. Prawa Spółki nie będą naruszane ani ograniczane przez jakąkolwiek pobłażliwość lub zaniechanie ze Strony Spółki na rzecz Nabywcy i żadne zrzeczenie się przez Spółkę wykonania przysługującego jej prawa w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia nie będzie uznawane za zrzeczenie się takiego prawa w odniesieniu do jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

ZAWIADOMIENIA
19. (1) Wszelkie zawiadomienia przekazane w ramach Umowy będą miały formę pisemną i zostaną przesłane listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru zaadresowanym w przypadku zawiadomienia dla Spółki, do siedziby Spółki, a w przypadku zawiadomienia dla Nabywcy, na adres Nabywcy lub jego przedstawicieli lub agenta wskazanego w Umowie.
(2) Każde zawiadomienie wysłane pocztą uznaje się za ostatecznie doręczone (a) w przypadku zawiadomienia wysłanego na adres w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dwa dni po jego wysłaniu, oraz (b) w przypadku zawiadomienia wysłanego na adres poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, po upływie normalnego terminu doręczenia pocztowego i we wszystkich takich przypadkach dowód nadania stanowi wystarczający dowód doręczenia.

PRAWO WŁAŚCIWE
20. Umowa podlega prawu polskiemu i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a wszelkie spory powstałe w związku z Umową podlegają jurysdykcji sądów polskich.

NAGŁÓWKI
21. Nagłówki nie stanowią części niniejszych Warunków.

WARUNKI ZAKUPU

1. INTERPRETACJA
1.1 W niniejszych Warunkach:
Nabywca oznacza MHT Europe.
Warunki oznaczają Standardowe Warunki Zakupu określone w niniejszym dokumencie i (chyba że kontekst wymaga inaczej) obejmują wszelkie specjalne warunki uzgodnione na piśmie pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą.
Umowa oznacza umowę sprzedaży i zakupu Towarów oraz dostawy i nabycia Usług.
Adres dostawy oznacza adres podany w zamówieniu.
Towary oznaczają towary (w tym każdą partię towarów lub ich część) opisane w Zamówieniu.
Zamówienie oznacza Zamówienie Nabywcy, do którego załączone są niniejsze warunki.
Cena oznacza cenę Towarów i/lub opłatę za Usługi.
Sprzedawca oznacza osobę opisaną w Zamówieniu.
Usługi oznaczają usługi (jeśli takie istnieją) opisane w Zamówieniu.
Specyfikacje obejmują wszelkie plany, rysunki, dane lub inne informacje dotyczące Towarów lub Usług.
Forma pisemna obejmuje transmisję danych teleksem, drogą kablową, faksem i porównywalnymi środkami komunikacji.
1.2 Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach do ustawy lub artykułu ustawy będą interpretowane jako odniesienie do tej ustawy lub artykułu z późniejszymi zmianami lub rozszerzeniami dokonanymi w odpowiednim czasie.
1.3 Nagłówki w niniejszych Warunkach są zamieszczone jedynie dla orientacji i nie mają wpływu na ich interpretację.

2. PODSTAWA DOKONANIA ZAKUPU
2.1 Spółka MHT Europe („Nabywca”) jest związana Zamówieniem, jeżeli zostało ono złożone na oficjalnym formularzu zamówienia i podpisane przez upoważnioną osobę;
2.2 Zamówienie stanowi złożoną przez Nabywcę ofertę zakupu Towarów i/lub nabycia Usług w ramach niniejszych Warunków.
2.3 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Umowy z wyłączeniem wszelkich innych warunków, w których wszelkie oferty zostały przekazane Nabywcy lub na podstawie których Zamówienie zostało przyjęte lub uznane za przyjęte przez Sprzedawcę.
2.4 Zamówienie wygasa, chyba że zostanie bezwarunkowo przyjęte przez Sprzedawcę na piśmie w ciągu 7 dni od daty Zamówienia;
2.5 Żadna zmiana Zamówienia lub niniejszych Warunków nie będzie wiążąca, chyba że zostanie uzgodniona na piśmie pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami Nabywcy i Sprzedawcy.

3. SPRZEDAWCA gwarantuje, że Towary, które mają być dostarczone zgodnie z Zamówieniem („Towary”) będą :
3.1 jakości handlowej;
3.2 odpowiadać pod względem ilości, jakości i opisu szczegółowym danym przedstawionym w Zamówieniu i/lub specyfikacjami technicznych/inżynieryjnych;
3.3 odpowiednio zapakowane i zabezpieczone w taki sposób, aby w normalnych warunkach transportu dotrzeć do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie;
3.4 wyprodukowane z dobrej jakości materiałów i przy odpowiednim poziomie wykonawstwa;
3.5 pod każdym względem równe próbkom, wzorom lub specyfikacjom dostarczonym lub podanym przez którąkolwiek ze stron;
3.6 odpowiadać każdemu standardowemu wykonaniu określonemu w Zamówieniu;
3.7 nadawać się dla określonego przeznaczenia, jeśli wymagane przeznaczenie jest wskazane w Zamówieniu, wyraźnie lub przez domniemanie;
3.8 pod każdym względem zgodne z wszelkimi stosownymi wymogami wszelkich ustaw, przepisów prawa lub rozporządzeń (w tym wszystkich obowiązujących przepisów prawa EWG, rozporządzeń, dyrektyw i zaleceń) lub innych instrumentów mających moc prawną, które mogą obowiązywać w Wielkiej Brytanii i/lub Republice Irlandii (oraz na innych terytoriach, na których Towary są przeznaczone do odsprzedaży, a o których Sprzedawca zostanie powiadomiony);
3.9 wolne od wad w rozumieniu Ustawy o ochronie konsumentów z 1987 roku.

4. CENA TOWARÓW I USŁUG
4.1 Cena Towarów i Usług będzie zgodna z ceną podaną w Zamówieniu i o ile nie określono inaczej:
1. będzie uwzględniać wszelkie opłaty za opakowanie, pakowanie, wysyłkę, przewóz, ubezpieczenie i dostawę Towarów na adres dostawy oraz wszelkie cła, daniny lub opłaty inne niż podatek od wartości dodanej;
4.2 Żadna podwyżka Ceny nie może zostać dokonana (czy to z powodu wzrostu kosztów materiałów, robocizny lub transportu, wahań kursów wymiany walut lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy;
4.3 Nabywca ma prawo do wszelkich upustów z tytułu natychmiastowej zapłaty lub wielkości zamówienia, przyznawanych zwyczajowo przez Sprzedawcę, niezależnie od tego, czy zostały one wykazane w jego własnych warunkach sprzedaży czy też nie.

5. WARUNKI dotyczące płatności i zwrotu drewnianych skrzyń zwrotnych, płóz, beczek i innych artykułów nadających się do ponownego użycia, użytych do pakowania Towarów, zostaną określone w Zamówieniu, a jeśli nie zostaną określone, tytuł prawny do danych artykułów użytych do pakowania przechodzi na Nabywcę w momencie dostawy Towarów, a Nabywca będzie mógł nimi swobodnie dysponować.

6. WSZYSTKIE TOWARY zostaną dostarczone na adres dostawy, a Sprzedawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i pokrycie wszelkich kosztów ubezpieczenia i transportu do punktu dostawy.

7. BEZ USZCZERBKU DLA jakiegokolwiek prawa do odrzucenia dostawy, które może przysługiwać Nabywcy na mocy niniejszych Warunków, tytułu prawny do Towarów przechodzi na Nabywcę w momencie, gdy Towary zostaną włączone do Umowy, ale ryzyko nie przechodzi na Nabywcę przed dostawą Towarów.

8. JEŚLI TOWARY lub jakakolwiek ich część nie zostanie dostarczona w terminie lub w terminach określonym w Umowie (lub w ramach czasowych przedłużenia takiego terminu lub terminów, jakie może zostać uzgodnione na piśmie przez Nabywcę), Nabywca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w odniesieniu do Towarów niedostarczonych, jak opisano powyżej, oraz wszelkich innych towarów już dostarczonych na mocy Umowy, które nie mogą być skutecznie i komercyjnie wykorzystane z powodu niedostarczenia towarów niedostarczonych, jak opisano powyżej.

9. NABYWCA posiada rozsądny termin (nie krótszy niż trzydzieści dni) od dostawy Towarów, aby upewnić się w sposób zadowalający, że dany Towar i jego opakowanie są zgodne z Zamówieniem. Jeżeli którykolwiek z Towarów i/lub ich opakowanie nie są zgodne z gwarancjami określonymi w powyższym ustępie 3, Nabywca poinformuje o tym Sprzedawcę, a na żądanie zorganizuje zwrot Towarów do Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie zwróci Nabywcy wszelkie koszty poniesione w związku ze zwrotem odrzuconych Towarów oraz wszelkie kwoty zapłacone z tego tytułu przez Nabywcę na rzecz Sprzedawcy. Jeżeli którykolwiek z Towarów zostanie odrzucony przez Nabywcę, może on nabyć inne Towary gdzie indziej, a wszelkie poniesione w ten sposób dodatkowe koszty zostaną zapłacone Nabywcy przez Sprzedawcę. Prawo do odrzucenia istnieje niezależnie od dokonania płatności lub przejścia na Nabywcę tytułu prawnego do Towarów lub jakiejkolwiek innej czynności Nabywcy w tym zakresie.

10. SPRZEDAWCA zabezpieczy Nabywcę przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami poniesionymi z powodu:
10.1 niespełnienia przez Towary gwarancji określonych w ustępie 3 niniejszej Umowy lub niespełnienia w inny sposób w pełni zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszej Umowy;
10.2 naruszenia przez Towary, ich opakowania lub oznaczenia (jeśli występują) jakichkolwiek brytyjskich patentów lub znaków towarowych lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw własności lub w przypadku Towarów dostarczanych i przeznaczonych specjalnie do użytku lub sprzedaży poza Wielką Brytanią, wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności naruszających jakiekolwiek równoważne prawa na danym terytorium.

11. PRAWA NABYWCY pozostaną w mocy i mogą być egzekwowane przez Nabywcę i/lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, dla której złożył on Zamówienie.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY
12.1 Nabywca będzie uprawniony do anulowania Zamówienia w odniesieniu do całości lub części Towarów i/lub Usług poprzez przekazanie Sprzedawcy pisemnego powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu dni przed dostawą Towarów lub wykonaniem Usługi.
12.2 Nabywca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Sprzedawcy poprzez powiadomienie Sprzedawcy w dowolnym momencie, jeżeli:
2.1 Sprzedawca zawiera dobrowolne porozumienie ze swoimi wierzycielami (w rozumieniu Ustawy o niewypłacalności z 1986 r.) lub (będąc Spółką) podlega nakazowi administracyjnemu lub przechodzi w stan likwidacji (w innym celu niż fuzja lub rekonstrukcja); lub
2.2 zarządca lub syndyk masy upadłościowej przejmuje w posiadanie lub wyznaczony zostaje syndyk do zarządzania majątkiem lub aktywami Spółki; lub
2.3 Sprzedawca zaprzestaje lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej; lub
2.4 Nabywca na podstawie uzasadnionej przyczyny wnioskuje, że w relacjach ze Sprzedawcą wystąpi którekolwiek z wyżej wymienionych zdarzeń i powiadamia o tym odpowiednio Sprzedawcę.

13. NINIEJSZE WARUNKI podlegają prawu polskiemu a Nabywca i Sprzedawca poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Napisz do nas!
oddzwonimy niezwłocznie!