KWESTIE PRAWNE


KWESTIE PRAWNE

Polityka przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi
Oczekujemy, że wszystkie osoby pracujący z nami lub działające w naszym imieniu będą wspierać i podtrzymywać następujące środki mające na celu ochronę przed współczesnym niewolnictwem:
– W naszej organizacji lub w naszych łańcuchach dostaw nie tolerujemy współczesnego niewolnictwa. Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie współczesnego niewolnictwa w jakiejkolwiek części naszej organizacji lub łańcucha dostaw należy do obowiązków wszystkich osób pracujących dla nas lub działających w naszym imieniu. Pracownicy nie mogą angażować się, ułatwiać ani pozostawać obojętnymi wobec działań, które mogłyby prowadzić do lub sugerować naruszenie niniejszej polityki.
– Zobowiązujemy się do współpracy z naszymi interesariuszami i bezpośrednimi dostawcami w celu przeciwdziałania ryzyku nowoczesnego niewolnictwa w naszych działaniach i łańcuchu dostaw.
– W ramach naszych procesów kontraktacji wprowadzamy specjalny zakaz stosowania nowoczesnych metod niewolnictwa i handlu ludźmi oraz wymóg przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania, który określa minimalne standardy wymagane do zwalczania współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.
– Nasze procedury rekrutacyjne wymagają, aby agencje zatrudnienia i agencje rekrutacyjne oraz inne strony trzecie dostarczające pracowników do naszej organizacji, przestrzegały naszego Kodeksu Postępowania. Dostawcy zatrudniający pracowników za pośrednictwem stron trzecich są również zobowiązani do uzyskania zgody stron trzecich na przestrzeganie Kodeksu Postępowania.
Warunki korzystania ze strony internetowej
Przedstawiamy zasady i warunki, na jakich użytkownik („użytkownik”) może korzystać z naszego serwisu internetowego („my/nas/nasz”), www.fontainefifthwheel.com („Strona Internetowa”), i/lub prowadzić z nami korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku braku zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, prosimy o niekorzystanie z podanej strony internetowej.

1. O nas
Fontaine Fifth Wheel
Enterprise Way
Lowton WA3 2AG
Wielka Brytania
+44 (0)1942 686 000
Email: info@fontainefifthwheel.com

Adres siedziby
Office 1, Regents Park Booth Drive
Park Farm Industrial Estate, Wellingborough
Northamptonshire, Anglia NN8 6GR

2. Korzystanie ze Strony Internetowej
2.1 Korzystanie ze Strony Internetowej i/lub wysłanie do nas wiadomości e-mail oznacza, że użytkownik posiada pełną wiedzę na temat niniejszych warunków i akceptuje je.
2.2 Prawa autorskie
2.2.1 Wszystkie materiały dostępne na Stronie Internetowej są chronione prawem autorskim. Użytkownik może przeglądać Stronę internetową na ekranie i drukować lub pobierać ich fragmenty do własnego użytku osobistego lub do użytku innych osób w swojej organizacji.
2.2.2 Użytkownik może dostarczyć kopię takiego wyciągu dowolnej osobie trzeciej, pod warunkiem, że:
a) wyciąg jest przeznaczony do jej własnego użytku;
b) wyciąg nie jest dostarczany jako część innego utworu, strony internetowej lub publikacji, ani też nie jest włączony do innego utworu, strony internetowej lub publikacji;
c) wyciąg nie jest dostarczany bezpośrednio lub pośrednio w zamian za korzyści handlowe; oraz
d) osoba trzecia została poinformowana, że źródłem kopii jest niniejsza Strona Internetowa i że niniejsze warunki i zasady mają do niej zastosowanie w równym stopniu.
2.2.3 Żadna część Strony Internetowej nie może być reprodukowana, przesyłana lub przechowywana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub za pomocą jakiegokolwiek innego medium elektronicznego bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
2.3 Dostępność Strony Internetowej
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu szybkość i ciągłość usługi. Nie gwarantujemy jednak, że świadczona usługa będzie kontynuowana nieprzerwanie lub bez zwłoki lub że pozostanie niezmieniona. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia działania strony internetowej, gdy jest to konieczne dla celów konserwacji.
2.4 Zawartość Strony Internetowej
2.4.1 Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie Internetowej były poprawne i wiarygodne, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności lub kompletności tych informacji.
2.4.2 Strona Internetowa może zawierać łącza hipertekstowe do stron internetowych będących własnością, obsługiwanych i kontrolowanych przez strony trzecie. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi stronami internetowymi ani nie mamy w nich udziałów własnościowych oraz nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa, dokładności lub jakiegokolwiek innego aspektu takich stron oraz wykluczamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z korzystania z nich.
2.4.3 Strona Internetowa może zawierać treści i usługi („Usługi Osób Trzecich”) będące własnością, obsługiwane, rozwijane lub dostarczane przez usługodawców będących osobami trzecimi („OT”). Tam, gdzie jest to właściwe, świadczenie przez Osoby Trzecie jakichkolwiek Usług Osób Trzecich na rzecz użytkownika odbywa się na warunkach świadczenia usług Osób Trzecich. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z takimi warunkami. Wyłączamy wszelką odpowiedzialność wynikającą ze świadczenia jakichkolwiek Usług Osób Trzecich na rzecz użytkownika przez dowolną Osobę Trzecią, a jedynym środkiem prawnym dla użytkownika w przypadku niedostarczenia takich Usług Osób Trzecich jest podjęcie działań przeciwko danej Osobie Trzeciej.
2.5 Zawartość wygenerowana przez użytkownika
2.5.1 Użytkownicy Strony Internetowej mogą mieć możliwość zamieszczania i/lub przesyłania do i/lub ze Strony Internetowej komentarzy, ocen lub innych materiałów („Treści wygenerowane przez użytkownika”).
2.5.2 Użytkownik musi zapewnić, że wszelka Treść wygenerowana przez Użytkownika zamieszczona lub przesłana przez niego:
a) nie jest niezgodna z prawem, szkodliwa, grożąca, zniesławiająca, oszczercza, obsceniczna, nękająca lub obraźliwa pod względem rasowym lub etnicznym;
b) nie ułatwia działalności nielegalnej;
c) nie promuje bezprawnej przemocy, nie dyskryminuje ze względu na rasę, płeć, kolor skóry, przekonania religijne, orientację seksualną, niepełnosprawność;
d) nie narusza praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich;
e) jest zgodna z prawem, przyzwoita, uczciwa, prawdziwa, dokładna, kompletna i niewprowadzająca w błąd;
f) nie jest zamieszczana w celach zarobkowych; oraz
g) przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa na terytoriach, na których jest udostępniana.
2.5.3 Użytkownik oświadcza, że posiada niezbędne prawa do zamieszczania i udzielania licencji, o której mowa w punkcie 2.5.4 poniżej, w odniesieniu do wszystkich Treści wygenerowanych przez użytkownika zamieszczonych lub przekazanych przez użytkownika oraz zgadza się zwolnić nas i bronić nas od wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń i strat wynikających z wszelkich roszczeń związanych z tym, że jakiekolwiek Treści wygenerowane przez użytkownika zamieszczone lub przekazane przez użytkownika naruszają własność intelektualną lub wszelkie inne prawa osób trzecich.
2.5.4 Użytkownik udziela nam nieodwołalnej, zbywalnej, ogólnoświatowej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie wszystkich Treści wygenerowanych przez użytkownika zamieszczonych lub przesłanych przez użytkownika w dowolnym celu.
2.5.5 Użytkownik zrzeka się wszelkich autorskich praw osobistych, które mogą istnieć w odniesieniu do Treści wygenerowanych przez użytkownika zamieszczonych lub przesłanych przez użytkownika.
2.5.6 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści wygenerowanych przez użytkownika ze Strony Internetowej w dowolnym czasie i według własnego uznania.
Nie jest możliwe, abyśmy monitorowali zawartość wszystkich treści generowanych przez użytkowników na Stronie Internetowej. Jeśli chcą Państwo złożyć do nas skargę na zawartość jakiejkolwiek Treści wygenerowanej przez użytkownika, prosimy o powiadomienie nas pod adresem info@fontainefifthwheel.com a wówczas usuniemy takie Treści wygenerowane przez użytkownika w rozsądnym terminie.
2.6 Nazwy użytkownika i hasła
2.6.1 Jeżeli użytkownik założył u nas konto w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej i korzystania z oferowanych przez nią usług („Konto”), możemy określić lub poprosić o podanie nazwy użytkownika lub hasła w celu uzyskania dostępu do Konta i korzystania z Konta.
2.6.2 Użytkownik będzie odpowiedzialny za każde użycie swojego Konta (bez względu na to, czy jest to osoba korzystająca z Konta, czy też nie), wylogowanie się z Konta po zakończeniu korzystania z niego oraz za zachowanie poufnych nazw użytkowników i haseł.
2.6.3 W celu zmiany nazwy użytkownika i/lub hasła, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w Koncie lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres podany powyżej. Jeśli użytkownik zapomni swojej nazwy użytkownika i/lub hasła, wówczas może wysłać do nas wiadomość e-mail na adres podany powyżej, a my prześlemy nazwę użytkownika i hasło na adres e-mail podany w Koncie.
2.7 Zapytania
Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić niezwłoczne rozpatrzenie każdego przesłanego zapytania, nie możemy zagwarantować, że Państwa zapytanie zostanie rozpatrzone w żądanych ramach czasowych. Jeżeli Państwa zapytanie zostanie przesłane do Osoby Trzeciej, niekoniecznie będziemy w stanie przeczytać lub zobaczyć Państwa zapytanie. Nie możemy zagwarantować pełnej poufności i z tego powodu zalecamy, aby użytkownik nie zamieszczał w Internecie poufnych informacji lub informacji, które mogłyby zostać zaklasyfikowane jako tajemnica handlowa.
2.8 Linki do Strony Internetowej
2.8.1 Użytkownik nie może tworzyć linków do Strony Internetowej z jakiejkolwiek innej strony internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
2.8.2 Podczas łączenia się ze Stroną Internetową z innej strony internetowej („Strona internetowa z linkami”) nie jest dozwolone:
(a) powielanie Strony Internetowej w jakikolwiek sposób,
(b) sugerowanie, że polecamy jakiekolwiek właściwości, produkty lub usługi inne niż nasze własne;
(c) wprowadzanie w błąd co do relacji między stroną internetową zawierającą odnośniki a nami lub przedstawiać jakichkolwiek innych nieprawdziwych informacji na nasz temat;
(d) nakładanie jakiegokolwiek ograniczenia na Stronę Internetową;
(e) wykorzystywanie jakiejkolwiek nazwy handlowej, znaku lub materiałów dostępnych na Stronie Internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
(f) tworzenie łącza do Strony Internetowej ze strony internetowej, która nie jest własnością lub nie jest kontrolowana przez użytkownika; lub
(g) wyświetlania na Stronie internetowej z linkami wszelkich treści, które w przypadku treści generowanych przez użytkownika stanowiłyby naruszenie punktu 2.5.2 powyżej.
2.8.3 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego linku do Strony Internetowej w dowolnym czasie, wedle własnego uznania.
2.8.4 Użytkownik oświadcza, że posiada niezbędne prawa do utworzenia łącza do Strony i zgadza się zwolnić nas i bronić od wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń i strat – niezależnie od tego, czy wynikają one z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym punkcie 2.8.
2.6.4 Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia Konta użytkownika bez powiadomienia, jeżeli użytkownik narusza niniejsze warunki lub jeżeli użytkownik nie uzyskał dostępu do swojego Konta przez okres 12 miesięcy. Zastrzegamy sobie również prawo do zamknięcia lub zawieszenia Konta użytkownika w dowolnym momencie z jakiegokolwiek innego powodu, ale dołożymy należytych starań, aby powiadomić użytkownika przed podjęciem takiego działania tak szybko, jak to możliwe.
2.9.9 Nawet jeśli jakakolwiek umowa pomiędzy użytkownikiem a nami dotycząca korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej jest zawierana przez Internet, obie strony zgadzają się, że została ona zawarta w formie pisemnej na terenie Anglii. Każda taka umowa podlega prawu polskiemu, a obie strony umowy niniejszym akceptują wyłączną jurysdykcję sądów polskich.

2.9 Przepisy ogólne
2.9.1 Materiał wyświetlany na Stronie Internetowej jest dostarczany bez udzielania jakichkolwiek gwarancji co do jego dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej grupy spółek oraz strony trzecie powiązane z nami niniejszym wyraźnie wyłączamy, w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony Internetowej (z wyłączeniem jakiegokolwiek wniosku lub zamówienia na usługi złożonego przez użytkownika):
(a) wszelkie warunki i gwarancje, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane przez ustawę, prawo powszechne lub prawo słuszności;
(b) wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku ze Stroną Internetową lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania ze Strony Internetowej, wszelkich stron internetowych, do których prowadzą linki i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych; oraz
c) wszelką odpowiedzialność za:
– utratę zysków;
– utratę przewidywanych oszczędności;
– utratę danych; oraz
– utratę wartości firmy.
2.9.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej nie wpływa na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, lub naszą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.
2.9.3 Obecność reklamy lub innych treści osób trzecich na stronie internetowej (w tym Treści generowanych przez użytkownika) w żaden sposób nie stanowi podstawy lub w inny sposób nie implikuje naszej rekomendacji, poparcia lub innego rodzaju reprezentacji w odniesieniu do uwag, produktów lub usług osób trzecich.
2.9.4 Środki prawne dostępne dla użytkownika lub dla nas na podstawie niniejszych Warunków nie wyłączają ani nie ograniczają żadnych innych praw, które Strony mogą posiadać względem siebie nawzajem. Nieskorzystanie przez nas z któregokolwiek z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków nie wpływa na nasze prawo do ich egzekwowania w późniejszym terminie.
2.9.5 Jeżeli którekolwiek z postanowień lub praw wynikających z niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas pozostałe postanowienia lub prawa wynikające z niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, tak jakby nieważna lub niewykonalna część przepisów nie istniała.
2.9.6 Z wyjątkiem naszych Warunków Współpracy i Polityki Prywatności, niniejsze Warunki zawierają wszystkie warunki dotyczące korzystania ze Strony Internetowej przez użytkownika. Żadne inne warunki lub przyrzeczenia nie mogą być traktowane jako udzielone lub dorozumiane w niniejszych Warunkach, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to dorozumiane przez prawo. Niniejszy przepis nie ma wpływu na prawa ustawowe użytkownika.
2.9.7 Możemy scedować, przenieść, zastawić, obciążyć, podzlecić, udzielić sublicencji lub w inny sposób zbyć całość lub jakąkolwiek część niniejszych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika. Żadne z postanowień Warunków Korzystania ze Strony Internetowej nie udziela żadnych praw ani korzyści osobom, które nie są ich stronami.
2.9.8 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.
2.9.9 Nawet jeśli jakakolwiek umowa pomiędzy Użytkownikiem a nami dotycząca korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej jest zawierana przez Internet, obie strony zgadzają się, że została ona zawarta w formie pisemnej na terenie Polski. Każda taka umowa podlega prawu polskiemu, a obie strony umowy niniejszym akceptują wyłączną jurysdykcję sądów polskich.
3. Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładny i wyczerpujący opis właściwości konstrukcyjnych, możemy przedstawić jedynie plany, wymiary i szczegóły specyfikacji, które są dokładne w momencie oddania ich do druku. Ich dokładność nie może zostać zagwarantowana, a nabywcy są świadomi, że w trakcie produkcji mogą zostać wprowadzone modyfikacje. Nabywcy zostali poinformowani, że niniejsza Strona Internetowa i wszelkie odpowiednie materiały nie stanowią umowy ani gwarancji, a Fontaine Fifth Wheel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które uzna za stosowne bez uprzedzenia. Każdy potencjalny nabywca powinien zadowolić się informacjami i poziomem ich poprawności podanymi w niniejszym dokumencie.

Napisz do nas!
oddzwonimy niezwłocznie!